Açık Rıza Metni

Vakit, iyilik vakti...

Açık Rıza Metni


KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE YÖNELİK AÇIK RIZA ONAY METNİ 

 

Kuşcağız Mahallesi 340. Cadde No:5/A Keçiören/ANKARA adresinde mukim 4831028451 vergi no.lu 06-141-116 İYİLİK VAKTİ DERNEĞİ (“DERNEK”)’in aydınlatma metnini, kişisel verileri koruma politikasını ve okuyup, anladığımı, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun olarak, kişisel verilerimin Vakıf tarafından, hangi amaçla işleneceği, işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi ve Kanun’un 11. maddesinde sayılan diğer haklarım hususlarında tereddüde yer vermeyecek şekilde aydınlatıldım.

 

“DERNEK” Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Hakkında ayrıca web sitesinde bulunan, basılı & elektronik ortamda sunulan veya SMS (kısa mesaj) ile iletişim numarası olarak beyan ettiğim GSM numarasına şahsım için gönderilen Aydınlatma Metnini ve haklarımı okudum.

 

Aydınlatma Metninde belirtildiği üzere;

 

Kuruluş amacına yönelik olarak Dernek tarafından yürütülen her türlü faaliyetin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimler tarafından gerekli çalışmaların yapılabilmesi ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi,

İş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin planlanması ve/veya icrası,

Bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması, denetimi ve icrası,

Derneğin yurtiçi ve yurtdışında icra ettiği her türlü faaliyeti hakkında ulusal ve uluslararası yazılı ve görsel medya ile sosyal medya platformları aracılığı ile bilgilendirme ve reklam çalışmalarının yapılabilmesi,

Derneğin etkinlik ve faaliyetleri ile ilgili olarak tarafıma bilgi verilmesi,

Toplumun ve öğrencilerin ihtiyaç ve talepleri göz önünde bulundurularak, milli, manevi, kişisel ve akademik gelişimlerine destek olmak amacıyla Dernek ve bağlı kurum/kuruluşları tarafından düzenlenen söyleşi, seminer, konferans, açık oturum, panel, gezi, kurs ve benzeri sosyal kültürel, sportif ve sanatsal faaliyetlerin ve eğitim programlarının planlanabilmesi ve icrası

Dernek ve bağlı kurum/kuruluşları tarafından düzenlenen faaliyetlerin etkinlik, verimlilik, yerindelik analizleri ile katılımcıların memnuniyet analizlerinin yapılabilmesi ve bahsi geçen faaliyetlerin katılımcı memnuniyetini sağlayacak şekilde geliştirilmesi çalışmalarının yapılabilmesi,

Etkinlik katılımcısının herhangi bir sağlık sorunu var ise buna ilişkin olarak etkinliklere katılımının ve aldığı hizmetin uygunluğunu değerlendirmek;

Her seviyedeki öğrenciye burs, staj ve yurt imkanları sağlamak,

Yurt başvuru ve yerleştirme süreçlerinin yönetilmesi,

Barınma hizmet sözleşmesi süreçlerinin yürütülmesi,

Özel barınma hizmetleri mevzuatından kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi,

Derneğe bağlı yurtlarda kalan öğrencilerin aldıkları hizmetten memnun olup olmadığının analizlerinin yapılabilmesi,

Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi,

Öğrenci-veli ilişkilerinin yönetimi ve sürekliliğini sağlamak,

Derneğe bağlı yurtlarda kalan öğrencilerin ve yurt mezunlarının kariyer planlamalarına katkıda bulunmak,

Öğrenci ve mezunlar arası iletişim ve haberleşmeyi sağlamak,

Derneğin insan kaynakları politikalarının yürütülmesi,

Hizmet içi eğitim programlarının planlanması ve icrası,

Derneğin her türlü faaliyetine ilişkin talep ve/veya şikayetlerin takibi,

Derneğin ve bağlı yurtların hukuk işlerinin takibi ve hukuki sorumlulukların yerine getirilmesi,

Derneğin ve bağlı yurtların finans ve muhasebe işlerinin takibi,

İş ortakları ve/veya tedarikçilerle olan ilişkilerin yönetimi,

Derneğin ve bağlı yurtların personelinin, misafirlerin ve yurtlarda kalan öğrencilerin can ve mal emniyetinin sağlanması,

Derneğin ve bağlı yurtların yerleşkelerinin, bina ve tesislerinin ve taşınır- taşınmaz varlıklarının güvenliğinin sağlanması,

Ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması

Derneğin ve Derneğin iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini.

 

 

Amaçlarıyla KVKK 5. Ve 6. Maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde verilerimin toplanmasına, kaydedilmesine, işlenmesine saklanmasına peşinen izin verdiğimi, Dernek tarafından kişisel verilerimin 10 (on) yıl yukarıdaki amaçlar doğrultusunda saklanacağını, bunun yanında DERNEK bünyesinde alınan kamera kaydı verilerimin 30 ( otuz ) gün süre ile saklanacağını,  ve yine aktarıma ilişkin belirtilen amaçlar çerçevesince DERNEK bilişim teknolojileri desteği aldığımız kuruluşlara, yetkili özel yahut kamu kurum, taraf ve kişilerine, yurtlarda kalan öğrenciler için kariyer ve mesleki gelişimini desteklemek amacıyla mezuniyetlerine uygun kurum, kuruluş ve işyerlerine aktarılabileceğini, Dernek, bağlı kurum/kuruluşları ve bağlı yurtları tarafından düzenlenen ve katılım sağladığım faaliyetlerde çekilen fotoğraf ve videolar kapsamında görsel ve işitsel verilerimin toplanmasına, işlenmesine, kullanılmasına, arşivlenmesine ve işleme amaçlarının gerekli kıldığı süre boyunca yurtiçinde ve/veya gerekli güvenlik şartlarının sağlanması kaydıyla yurtdışında saklamasına bu verilerimin Dernek bağlı kurum/kuruluşlarında ve bağlı yurtlar tarafından internet sitesi ve sosyal medya üzerinden paylaşılmasına izin verdiğimi, işbu beyanı vermeme hakkımın olduğunu bilerek ve ilgili kişi olarak haklarım konusunda aydınlatılarak, işbu rızamı da her zaman geçersiz kılabileceğim bilgisi ile birlikte özgür iradem ile kabul, beyan ve taahhüt ederim.

 

Kişisel verilerimin işlenmesine yönelik tercihimi belirtiyorum;